AIS เปิดแนวคิด ถ้าเราทุกคนคือเครือข่าย

โครงการอุ่นใจไซเบอร์

 1. ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ทักษะทางดิจิทัล (Educator)

  DQ Program

  • ชุดการเรียนรู้ 360 องศา เพื่อพัฒนาทักษะและความฉลาดทางดิจิทัล (Digital Quotient : DQ) ครบทั้ง 8 ทักษะ สำหรับเด็กวัย 8-12 ปี จัดทำโดยทีมงานนักวิชาการจาก Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งปัจจุบันได้รับความเชื่อถือและถูกนำไปใช้สอนเยาวชนในทุกทวีปทั่วโลก โดยในประเทศไทย เอไอเอสเป็นรายแรกและรายเดียวที่นำเข้ามาให้บริการแก่คนไทยทุกคน
  • หลักสูตร DQ จะช่วยปลูกจิตสำนึกและเตรียมความพร้อมให้เด็กวัยนี้สามารถใช้อินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์อย่างชาญฉลาด เด็กๆ จะได้ฝึกทักษะการใช้เหตุผล คิดวิเคราะห์ และควบคุมอารมณ์ตนเองก่อนจะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คนมากหน้าหลายตาทั่วโลก
  • หลักสูตร DQ ประกอบด้วย 8 ทักษะดิจิทัลสำคัญ ได้แก่ 1.Digital Identity (อัตลักษณ์ออนไลน์), 2.Digital Use (ยับยั้งชั่งใจ), 3. Digital Safety (เมื่อถูกรังแกออนไลน์), 4. Digital Security (ท่องเน็ตอย่างปลอดภัย), 5. Digital Emotional Intelligence (ใจเขา-ใจเรา), 6. Digital Communication (รู้ถึงผลที่จะตามมา), 7. Digital Literacy (คิดเป็น), และ 8. Digital Rights (รู้สิทธิและความเป็นส่วนตัว)
  • หลักสูตร DQ จะมีโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง 2 ส่วน ส่วนแรกคือ DQTest.org เป็นแบบสอบถามพฤติกรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต ส่วนที่ 2 คือ DQWorld.net เป็นสาระความรู้เพื่อเพิ่มทักษะและความฉลาดด้านดิจิทัล มีวิธีการทำงาน ดังนี้
   1. ผู้ใช้งานจะต้องลงทะเบียนที่เว็บไซต์ www.dqtest.org เพื่อทำแบบสอบถามออนไลน์จำนวน 55 ข้อ ใช้เวลาทำประมาณ 30 นาที
   2. คำตอบของผู้ใช้งานจะถูกส่งออนไลน์ไปวิเคราะห์โดยระบบ DQTest ที่สิงคโปร์ ผลวิเคราะห์จะถูกส่งกลับมาให้ผู้ปกครอง / โรงเรียน ซึ่งจะชี้ให้เห็นว่าผู้ใช้งานหรือนักเรียนคนนั้นมีจุดอ่อนอะไรใน 8 ทักษะ เพื่อเสริมทักษะและความรู้ในด้านนั้น
   3. เมื่อผ่านการทำ Pretest แล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปทำแบบฝึกหัดในเว็บไซต์ DQWorld.net โดยจะได้สนุกกับการเล่นเกมผ่านด่านต่างๆ แต่ละด่านเป็นการทดสอบ digital skill ด้านต่างๆ ทั้งหมด 8 ด้าน
   4. ผู้ใช้งานทำแบบฝึกหัด (เล่นเกม) วันละ 1 ชั่วโมง สัปดาห์ละ 3-4 วัน จะสามารถเรียนจบคอร์สภายใน 2 สัปดาห์ (82 learning missions covering eight digital skills) ผู้ใช้งานสามารถทำแบบฝึกหัดด้วยตัวเองที่บ้าน โดยผู้ปกครองหรือคุณครูสามารถเข้าไปดูในระบบได้ว่าบุตรหลาน หรือนักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดแล้วหรือไม่ รวมถึงสามารถบอกให้บุตรหลานหรือนักเรียนคนนั้นให้เร่งมือทำ
   5. เมื่อผู้ใช้งานเล่นครบทุกด่านแล้ว ระบบ DQ World จะให้คะแนนทักษะด้านดิจิทัลทั้ง 8 ด้าน แล้วส่งใบคะแนนมาให้ผู้ปกครองหรือคุณครูดูผลคะแนน เพื่อเปรียบเทียบคะแนนของนักเรียนคนนั้นกับค่าเฉลี่ยของนักเรียนไทยทั้งประเทศและของนักเรียนทั่วโลก โดยเกณฑ์เฉลี่ยอยู่ที่ 100 คะแนน
   6. ในกรณีเด็กติดเกมหรือเคยโพสต์ข้อความรุนแรงกลั่นแกล้งผู้อื่นทางสื่อโซเชียล สถาบัน DQ จะแนะนำเด็กคนนั้นให้ไปพบจิตแพทย์เพื่อเข้าโปรแกรมบำบัดรักษาก่อนจะกลับมาทำประเมินอีกครั้ง
  • ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  • สำหรับนักเรียน
   • ฝึกนิสัยการใช้อินเทอร์เน็ตและอุปกรณ์สมาร์ทโฟนอย่างสร้างสรรค์ เป็น user ที่ฉลาดใช้ ไม่ติดเกมออนไลน์ โซเชียลมีเดีย หรือโทรศัพท์มือถือจนเสียสุขภาพ “Be the master of technology, not slave.”
   • เป็นพลเมืองดีออนไลน์ คิดก่อนโพสต์ รู้จักคิดวิเคราะห์ว่าข่าวใดเชื่อถือได้และข่าวไหนเป็นข่าวลือ รู้จักป้องกันตัวไม่ให้ถูกหลอกลวงง่าย ทั้งคนแปลกหน้าและซื้อสินค้าออนไลน์
   สำหรับโรงเรียน
   • หลักสูตร DQ ช่วยปลูกจิตสำนึกนักเรียนในการใช้อินเทอร์เน็ตและเข้าสังคมออนไลน์ ฝึกเด็กให้มีวินัยและควบคุมตัวเองได้ ช่วยลดปัญหาการกลั่นแกล้งออนไลน์และใช้โซเชียลมีเดียในทางที่ไม่เหมาะสม ช่วยให้คุณครูมีเวลาถ่ายทอดวิชาความรู้ได้มากขึ้น
   • DQ เป็นมาตรวัดทักษะและความฉลาดด้านดิจิทัลที่ได้มาตรฐานโลก ได้รับการสนับสนุนจาก WEF, OECD, IEEE และทุกทวีปทั่วโลก คุณครูสามารถนำผลคะแนน DQ ไปใช้เปรียบเทียบทักษะด้านดิจิทัลกับนักเรียนของโรงเรียนอื่น (คล้ายกับคำแนน IQ)
   สำหรับผู้ปกครอง
   • ลดความตึงเครียดจากการดุว่าลูก พอใจที่เห็นลูกมีพัฒนาการการใช้อุปกรณ์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และคอมพิวเตอร์อย่างมีวินัยมากขึ้น
   • ช่วยปูพื้นฐานให้ลูกฝึกทักษะที่สำคัญด้านดิจิทัล (eight-digital skills) รู้จักระมัดระวังคนแปลกหน้าในโลกออนไลน์ รวมถึงการซื้อไอเทมในเกมและซื้อสินค้าออนไลน์ และรู้ความเหมาะสมในการโพสต์ข้อความหรือรูปภาพในโซเชียลมีเดีย
   • ช่วยเตรียมความพร้อมให้ลูกเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีวินัยและรับผิดชอบในสังคมออนไลน์ เคารพกฎกติกา มารยาท และกฎหมาย สามารถดูแลตัวเองได้ในโลกออนไลน์
 2. ด้านการป้องกันความเสี่ยงจากการใช้อินเทอร์เน็ต (Protector)

  Google Family Link

  • บริการ Parental Control ผ่านแอปพลิเคชัน Google Family Link สำหรับลูกค้าทุกเครือข่าย ให้ผู้ปกครองสามารถให้คำแนะนำ ดูแลการใช้งานโทรศัพท์ รวมถึงดูแลความปลอดภัยจากพิกัดปัจจุบันของบุตรหลานได้ ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการใช้อินเทอร์เน็ตภายในครอบครัว
  • ผู้ปกครองสามารถกำหนดการใช้งานโทรศัพท์ของบุตรหลานได้ผ่าน Google Account ที่บุตรหลานใช้งานอยู่ โดยสามารถดูแลการใช้งานจากหลากหลายฟีเจอร์ ดังนี้
   1. กำหนดระยะเวลาการใช้งานบนหน้าจอของบุตรหลาน และลดการใช้งานในเวลาพักผ่อน
   2. กำหนดการใช้งานแอปพลิเคชันบนมือถือของบุตรหลานได้ เช่น เกม, โซเชียล เป็นต้น
   3. ดูแลการติดตั้งแอปพลิเคชันใหม่ๆ ในโทรศัพท์ โดยหากมีการโหลดแอปพลิเคชันที่ไม่เหมาะสม แอปพลิเคชันนั้นๆ จะไม่ถูกติดตั้งในเครื่องของบุตรหลาน
   4. กำหนดการเข้าถึงเว็บไซต์อย่างเหมาะสมบน Google Chrome รวมถึงจำกัดการเข้าใช้งานพวกเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสม เช่น เว็บเกม, การพนัน, สื่อลามก เป็นต้น
   5. กำหนดระดับความเหมาะสมของคอนเทนท์ที่เด็กสามารถรับชมบน YouTube และ YouTube Kids ได้
   6. ดูแลการใช้งานแอปพลิเคชัน และระยะเวลาที่ใช้งานของบุตรหลานได้จากรายงาน Usage Report ซึ่งดูได้แบบรายวัน, รายสัปดาห์, รายเดือน
   7. ติดตามพิกัดตำแหน่งที่บุตรหลานอยู่ ณ ปัจจุบัน
  • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าเอไอเอส รับอินเทอร์เน็ต on-top สำหรับการใช้งานเพื่อดูแลบุตรหลานของท่านได้อย่างสบายใจ

  AIS Secure Net (Beta Version)

  • บริการช่วยป้องกันและคัดกรองเนื้อหาบนโลกออนไลน์ให้แก่บุตรหลาน ไม่ว่าจะเป็นเว็บ, ข้อความ, รูปภาพ หรือวิดีโอที่ไม่เหมาะสม ให้บริการสำหรับลูกค้าเอไอเอส ตอบโจทย์การใช้งานอินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น ใช้งานง่ายและสะดวกโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชั่นใดๆ เพิ่มเติม
  • ในช่วงแรกนี้ เอไอเอสจะเปิดให้ลูกค้าได้ทดลองใช้บริการ เป็นเบต้า เฟส เชิญชวนลูกค้าเอไอเอสที่สนใจอยากใช้บริการ เข้ามาลงทะเบียนผ่านหน้าเว็บไซต์ เพื่อร่วมเป็น Pioneer ในการทดลองใช้บริการก่อนใคร จำนวน 10,000 คนแรก ลูกค้าที่สนใจสามารถเข้ามาลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป และลูกค้ากลุ่มนี้ ก็จะได้ทดลองใช้บริการ AIS Secure Net ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป

Back